technický dozor a BOZP

Technický dozor investora (TDI) a Autorský dozor investora jsou kontrolní činnosti, které sledují provádění stavby.

technický a autorský dozor investora

Technický dozor investora (TDI) a Autorský dozor investora jsou kontrolní činnosti, které sledují provádění stavby v souladu s:

projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, v rámci této činnosti TDI komunikuje jak s investorem tak se zhotovitelem stavby a s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled,

organizuje předání a převzetí staveniště, kontrolní dny a sepisuje zápisy z těchto dnů,

ohlašuje případné archeologické nálezy,

sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

sleduje vedení stavebních a montážních deníků,

v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem,

kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,

účastní se kolaudačního řízení, spolupracuje a napomáhá v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečuje případné odstranění kolaudačních závad.

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Povinnost zabezpečit výkon funkce KBOZP v případech vymezených zákonem č. 309/2006 Sb., má zásadně stavebník-zadavatel stavby (investor). Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZP) je proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník. Jeho úkolem je koordinovat opatření bezpečnosti práce v období přípravy a realizace stavby, a to zejména:

koordinace a řízení projektu, komunikace s investorem a projektantemm

projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci technické a dopravní infrastruktury, zajištění jejich vyjádření a stanovisek,

vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavbym

vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení vč. zajištění pravomocného stavebního povolení.

reference

Výrobní a skladová hala
Simulační centrum
Stavební úpravy - ZŠ, MŠ
Přístavba haly A1
Rekonstrukce ulice Riegrova