inženýrská činnost

Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.

zajištění právních vztahů k nemovitostem

identifikace vlastníků dotčených nemovitostí na základě záborových elaborátů, ev. jiných mapových podkladů, za použití dat z ČÚZK, ev. jiných dat veřejně dostupných či vlastních (SPI, SGI, rastry, ortofotomapy, sférické snímky, 3D snímky)

příprava smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o nájmu, aj.) vč. veškerých příloh (geometrické plány, znalecké posudky, aj.)

účast na jednáních v souvislosti s projednáním smluvních dokumentů se všemi smluvními stranami (zejména s vlastníky dotčených nemovitostí), realizace podpisů projednaných dokumentů

vklady smluvních dokumentů do katastru nemovitostí vč. vyhotovení dokumentu „Návrh na vklad“

zastupování v řízení na Katastrálním úřadě

fáze územního a stavebního řízení

koordinace a řízení projektu, komunikace s investorem a projektantem

projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci technické a dopravní infrastruktury, zajištění jejich vyjádření a stanovisek

vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení vč. zajištění pravomocného stavebního povolení

fáze realizace stavby

činnost technického dozoru stavebníka (TDS)

činnost koordinátora BOZP vč. vypracování plánu BOZP

zajištění kolaudačního rozhodnutí

součinnost při realizaci výberového řízení na dodavatele stavby

spolupráce při tvorbě smluvních dokumentů, posuzování nabídek uchazečů ve výběrovém řízení.

reference

Silnice I/3 - majetkoprávní vypořádání
Vedení a zařízení distribuční soustavy
Tepelný napáječ ETE ČB
Rekonstrukce vedení - TR Kočín
Nové vedení - V406/V407