projektová činnost

Nabízíme vypracování všech stupňů projektové dokumentace, koordinace projeků, pasportizace, a další přidružené služby.

technický a autorský dozor investora

zajištění vstupních podkladů (data katastru nemovitostí, geodetické zaměření skutečného stavu území, zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, tvorba průzkumů a další potřebné dokumentace – geologie, hydrologie, radon, hlukové studie, … )

vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a se správci technické a dopravní infrastruktury

dopracování dokumentace na základě získaných stanovisek, doporučení a vyjádření DOSS

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení

dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) vč. zapracování podmínek stavebního povolení

propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet

koordinace projektu hlavním projektantem

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (2D, 3D), vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí

v návaznosti na projektovou činnost jsme také schopni zrealizovat

3D vizualizace architektonických návrhů

fotodokumentace, sférické snímkování, panoramatické snímkování

pasportizace stavebních objektů

pasporty vodohospodářských objektů

tvorba geometrických plánů

komplexní činnosti inženýrské vč. majetkoprávní problematiky (viz. inženýrské činnosti)

reference

Rekonstrukce hygienického zázemí
Trapistický klášter
Polní cesty
Rekonstrukce okružní křižovatky
Rekonstrukce hotelu u Tří Lvů